Witamy
Nasz klient
Historia
Nasz klient
Nasz klient
Charakterystyka prac geodezyjnych
Schemat realizacji prac geodezyjnych
Nasza oferta
Wybrane Realizacje
Kontakt

Schemat realizacji prac geodezyjnych


Przedstawiony poniżej schemat ma na celu zobrazować i ułatwić rozeznanie naszym Klientom i Zleceniodawcom funkcjonowanie naszej firmy na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego.

ETAP I - wstępny - przygotowanie do inwestycji:


KROK 1

Przygotowanie i przedstawienie map informacyjnych-poglądowych (topograficznych, tematycznych, ewidencyjnych, itp.) - przedstawiających obszary potencjalnie brane pod uwagę przy wyborze miejsca zlokalizowania inwestycji.

Mapa poglądowa - topograficzna (fragment)

KROK 2

Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji do celów prawnych dla wybranego do realizacji inwestycji terenu - rozgraniczenia nieruchomości, okazania granic-wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości, konsolidacje działek ewidencyjnych; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do zapisów notarialnych i dokonania wpisów w księgach wieczystych.

Znaki graniczne nieruchomości

KROK 3

Opracowanie map do celów opiniodawczych - sytuacyjno-wysokościowych (mapy zasadniczej), mapy stanu prawnego (mapy ewidencji gruntów i budynków - katastru nieruchomości) w skalach od 1:500 do 1:5000 (dobór rodzaju skali zależny od potrzeb) - niezbędnych do uzyskania akceptacji odpowiednich organów administracji publicznej oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu względem planowanej inwestycji.


ETAP II - projektowanie inwestycji:


KROK 1

Wykonanie aktualnych map do celów projektowych - niezbędnych do opracowania projektu technicznego inwestycji - zarówno w technologii numerycznej jak i analogowej (zależnie od techniki sporządzania dokumentacji projektowej), w skalach od 1:250 do 1:5000 (dobór rodzaju skali zależny od potrzeb) oraz map stanu prawnego nieruchomości.

Mapy do celów projektowych (fragment mapy analogowej i numerycznej)

KROK 2

Czynności i procedury uzgadniania dokumentacji projektowej przez Zespoły Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu.

KROK 3

Opracowanie geodezyjnego planu realizacyjnego inwestycji w oparciu o dokumentację projektową i plan zagospodarowania terenu przeznaczonego pod inwestycję.

Geodezyjny plan realizacyjny inwestycji (fragmenty)

ETAP III - budowlany - realizacja inwestycji w terenie:


KROK 1

Geodezyjne tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia technicznego terenu - pomiary realizacyjne.Geodezyjne tyczenie obiektów w terenie

KROK 2

Geodezyjna obsługa procesu budowlanego w toku budowy i montażu obiektów budowlanych; pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli, pomiary przemieszczeń podłoża (gruntu) oraz wyznaczanie ich wartości; pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych - przy pracach ziemnych w celu rozliczenia ilości urobku.

Geodezyjna obsługa w toku budowy

KROK 3

Sporządzenie dokumentacji i szkiców z wykonanych wytyczeń, obsługi montażu, pomiarów realizacyjnych, pomiarów odkształceń i przemieszczeń; dokonanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy i montażu.


ETAP IV - finalny - zakańczanie realizacji inwestycji:


KROK 1

Geodezyjne pomiary powykonawcze - sytuacyjno-wysokościowe - inwentaryzujące obiekty zrealizowanej inwestycji: budynki, budowle, sieci i infrastrukturę uzbrojenia technicznego terenu, itp.

Geodezyjne pomiary powykonawcze

KROK 2

Zaktualizowanie treści mapy zasadniczej, map syt.-wys., mapy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); wykonanie dokumentów aktualizujących dane ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu.

KROK 3

Sporządzenie map inwentaryzacyjnych, uzyskanie odpowiednich klauzul, wykonanie szkiców i dokumentów niezbędnych do odebrania obiektu przez inspektorów nadzoru, odpowiednie organy administracji publicznej oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu; dokonanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy i montażu.

Mapy inwentaryzacyjne inwestycji (fragmenty)

KROK 4

Wykonanie szkiców, schematów i zestawień powykonawczych ilości materiałów wykorzystanych do budowy - dla celów rozliczenia kosztów inwestycji.

KROK 5

Stworzenie - w formie numerycznej - lokalnego Systemu Informacji o Terenie (SIT) dla obszaru inwestycji (zakładu, przedsiębiorstwa, osiedla, itp.) - opracowanie map, stworzenie baz danych o położeniu i charakterystyce sieci uzbrojenia terenu oraz innych obiektów - pomocnego i niezbędnego w dalszym administrowaniu, zarządzaniu, eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz obiektów.


ETAP V - eksploatacja budynków i budowli:


W trakcie eksploatacji określone budynki i budowle wymagają okresowej kontroli geodezyjnej ich kształtu i usytuowania - wykonywania pomiarów odkształceń i przemieszczeń:
- kontrola pionowości budowli: masztów, wież, kominów, zbiorników, itp.
- badanie przemieszczeń i odkształceń budowli poddawanych szczególnym obciążeniom, m.in.: wały, tamy, budowle wodne, suwnice przemysłowe, tory kolejowe, dźwigi, budowle mostowe, wiadukty, itp.


A

W zależności od rodzaju, specyfiki i wielkości zadania inwestycyjnego (budowlanego), przedstawiony tu schemat realizacji prac może przybierać nieco inne lub uproszczone formy. Jednak bez względu na jego kształt i etap/krok prowadzonych już robót - gdy nasza firma przystępuje do prac, zawsze wykonuje je rzetelnie i profesjonalnie, w sposób satysfakcjonujący Zleceniodawcę.

Wolsztyńska TopLista najlepszych stron www

Witamy
Nasz klient
Nasza Oferta
Kontakt
Schemat realizacji prac geodezyjnych
Historia
Schemat realizacji prac geodezyjnych

Realizacja: Pixeldreams.pl | Aktualizacja: lipiec 2014r.

Biegły Sądowy w dziedzinie geodezji i kartografii Audyty energetyczne - termomodernizacyjne