Witamy
Nasz klient
Historia
Nasz klient
Nasz klient
Charakterystyka prac geodezyjnych
Schemat realizacji prac geodezyjnych
Nasza oferta
Wybrane Realizacje
Kontakt

Nasza oferta


Naszym Klientom i Zleceniodawcom oferujemy szeroką gamę świadczonych usług:

 • sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej,

 • pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,

 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:

  • elektroenergetycznych

  • wodociągowych

  • kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.

  • gazowych

  • telekomunikacyjnych i TV kablowych

  • ciepłowniczych

  • technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju, itp.

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników,

 • opracowywanie przestrzennych - numerycznych - modeli ukształtowania powierzchni terenu,

 • sporządzanie mapy zasadniczej i map syt.-wys. w postaci numerycznej oraz analogowej,

 • projektowanie, zakładanie i pomiar:

  • poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej

  • pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej
   oraz opracowywanie ich wyników.

 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,

 • kompleksowa geodezyjna obsługa spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami: badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych, dokumentów związanych z wykupem, zamianą, wywłaszczeniem lub przewłaszczeniem nieruchomości, konsolidacja działek ewidencyjnych,

 • rozgraniczanie nieruchomości, wykonywane w trybie administracyjnym,

 • wznawianie znaków granicznych - okazania granic,

 • podziały nieruchomości na terenach zabudowanych - zurbanizowanych,

 • podziały nieruchomości - gruntów na terenach rolnych i leśnych,

 • podziały pod poszerzenia pasów drogowych,

 • prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

 • pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw.

 • kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego,

 • geodezyjne pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych,

 • pomiary specjalne dla potrzeb dróg kołowych, kolejowych, itp. oraz urządzeń na tych obiektach,

 • pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych,

 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli oraz wyznaczanie ich wartości,

 • pomiary przemieszczeń podłoża, gruntu oraz wyznaczanie ich wartości,

 • geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych,

 • projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz opracowywanie ich wyników.

  Prace geodezyjne na rzecz odkrywkowych zakładów górniczych:

 • wykonywanie geodezyjnego obmiaru wyrobisk - dla zasobów złóż kopalin stałych (będącego podstawą sporządzenia operatu ewidencyjnego zasobów złoża kopaliny)

 • sporządzanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, zawierającego dane dotyczące stanu złoża kopaliny, przyrostów oraz ubytków w tych zasobach

 • sporządzanie, aktualizacja i uzupełnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu górniczego - w zakresie dokumentacji mierniczej, w skład której wchodzą:

  • dokumenty pomiarowe

  • dokumenty obliczeniowe

  • dokumenty kartograficzne

Wolsztyńska TopLista najlepszych stron www

Witamy
Nasz klient
Nasza Oferta
Kontakt
Schemat realizacji prac geodezyjnych
Historia
Schemat realizacji prac geodezyjnych

Realizacja: Pixeldreams.pl | Aktualizacja: lipiec 2014r.

Biegły Sądowy w dziedzinie geodezji i kartografii Audyty energetyczne - termomodernizacyjne